Huurovereenkomst

Artikel 1. Het gehuurde / de bestemming
1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de opslagruimte gelegen aan …………….. te ……., genummerd …., aan partijen volkomen bekend, hierna te noemen ‘gehuurde’.

1.2 Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als opslagruimte. Het opslaan of stallen van een voertuig is uitdrukkelijk niet toegestaan.

1.3 Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.2.

1.4 Het is huurder niet toegestaan:
a. het dak van het gehuurde te betreden of te gebruiken;
b. in het gehuurde te roken of open vuur te gebruiken;
c. brandbare en/of vluchtige materialen in de ruimste zin des woords in het gehuurd op te slaan;
d. op of aan het gehuurde reclame in welke vorm dan ook, voor zichzelf of voor een derde aan te brengen of doen aanbrengen;
e. aan omwonenden of gebruikers van andere opslagruimtes overlast of hinder te veroorzaken;
f. het gehuurde, het terrein of de toegangswegen voor verkoop- fabricage, montage, of reparatiewerkzaamheden te gebruiken;
g. in het algemeen aan, op of in het gehuurde en al wat daartoe behoort iets te veranderen, te verwijderen of aan te brengen;
h. auto’s, caravans of andere voertuigen op de bij de opslagruimtes gelegen terreinen of de toegangswegen te stallen of te doen stallen;
i. vracht- of bestelauto’s naar het gehuurde te rijden of te laten rijden.

1.5 Indien huurder voornemens is voorzieningen c.q. een inrichting aan te brengen in het gehuurde waarvan hij verwacht of redelijkerwijs behoort te verwachten dat deze, bijvoorbeeld in verband met de vloerbelasting, een nadelige invloed op de constructie van het gehuurde kan hebben, dient huurder hierover vooraf schriftelijk overleg te plegen met de verhuurder. De voorziening c.q. inrichting wordt niet aangebracht voordat verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 2. Duur / verlenging / opzegging
2.1 Deze huurovereenkomst gaat in op ………., hierna ‘ingangsdatum’, en is aangegaan voor een periode van één jaar en loopt derhalve tot en met ………….

2.2 Gedurende de in artikel 2.1 genoemde periode kunnen partijen de overeenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen.

2.3 Na het verstrijken van de in artikel 2.1 genoemde periode wordt deze huurovereenkomst voortgezet voor een periode van onbepaalde tijd.

2.4 De huurovereenkomst kan door huurder worden opgezegd met inachtneming van artikel 2.5, 2.6 en 2.7.

2.5 Huurder kan de huurovereenkomst uitsluitend schriftelijk (per brief) opzeggen. Huurder draagt het risico voor de wijze van verzending van de opzegging.

2.6 Opzegging geschiedt vóór de eerste dag van een kalendermaand en met inachtneming van een termijn van minimaal twee volle kalendermaanden.

2.7 Opzegging is definitief als huurder hiervan een bevestiging heeft ontvangen.

2.8 Verhuurder houdt zich het recht voor om de huurovereenkomst per direct te ontbinden in de volgende gevallen:
a. indien huurder een huurachterstand heeft van minimaal twee maanden;
b. indien sprake is van structurele overlast door huurder;
c. indien blijkt dat huurder criminele activiteiten verricht in of bij het gehuurde.

Artikel 3. Huurprijs / omzetbelasting / huurprijsaanpassing / betalingsverplichting / machtiging
3.1 De huurprijs van het gehuurde bedraagt op de ingangsdatum per kalendermaand € ….,- (zegge: (……….. euro).

3.2 Partijen komen overeen dat verhuurder geen omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.

3.3 De huurprijs kan jaarlijks per 1 juli worden aangepast.

3.4 Gelet op de ingangsdatum van het huurcontract heeft de eerste betaling van huurder betrekking op de periode van …… tot en met …… en is over deze eerste periode een bedrag verschuldigd van € ….. Dit bedrag wordt door huurder vóór de ingangsdatum van het huurovereenkomst gestort op rekeningnummer NL ……… ter attentie van HUUREENOPSLAGRUIMTE.NL onder vermelding van ‘INO-………’.

3.5 De uit hoofde van deze huurovereenkomst door huurder aan verhuurder te verrichten periodieke betalingen genoemd in artikel 3.1 zijn in één bedrag in euro’s bij vooruitbetaling verschuldigd en moeten uiterlijk op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan.

3.6 Huurder geeft aan verhuurder een doorlopende machtiging af om de in artikel 3.1 genoemde betalingen per automatische incasso te voldoen. Deze machtiging is als bijlage 1 bij deze huurovereenkomst gevoegd.

Artikel 4. Asbest / Milieu
4.1 Aan verhuurder is niet bekend dat in het gehuurde asbest is verwerkt. De onbekendheid van verhuurder met de aanwezigheid van asbest in het gehuurde houdt uitdrukkelijk geen garantie in van verhuurder dat er geen asbest aanwezig is.

4.2 Aan verhuurder is niet bekend dat in, op of aan het gehuurde een verontreiniging aanwezig is die van dien aard is dat op grond van geldende wetgeving ten tijde van het tekenen van de huurovereenkomst het nemen van maatregelen noodzakelijk is. De onbekendheid van verhuurder met aanwezigheid van een verontreiniging in, op of aan het gehuurde ten tijde van het tekenen van de huurovereenkomst houdt uitdrukkelijk geen garantie in van verhuurder dat er geen verontreiniging aanwezig is.

Artikel 5. Wijzigingen persoonlijke gegevens huurder
5.1 Huurder geeft een wijziging in de (persoonlijke) gegevens als genoemd in de aanhef van deze overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen schriftelijk door aan de verhuurder.

5.2 Indien niet aan artikel 5.1 wordt voldaan komen de (extra) kosten die verhuurder hierdoor moet maken voor rekening van huurder.

Artikel 6. Aansprakelijkheid / gebreken
6.1 Verhuurder is niet aansprakelijk, noch gehouden tot enige vergoeding of schadeloosstelling, voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde, alsmede van enige schade door storm, vorst, sneeuw- of regenval of welke oorzaak dan ook.

6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het gehuurde is toegebracht. Hij is verplicht de deuren met de nodige zorg te gebruiken, te sluiten en te onderhouden en er op toe te zien dat kozijnen en dorpels, alsmede de vloer niet beschadigd worden.

6.3 Huurder dient gebreken die hij aan het gehuurde ontdekt onverwijld schriftelijk aan verhuurder mede te delen, bij gebreke waarvan huurder verplicht is alle schade te vergoeden die vanwege het
gebrek aan het gehuurde wordt veroorzaakt. Onder die schade zijn tevens de kosten van herstel van de gebreken inbegrepen.

6.4 Het vereiste van schriftelijke mededeling vervalt, indien de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

6.5 Indien huurder van verhuurder verlangt dat deze een gebrek herstelt, dan dient huurder dit schriftelijk aan verhuurder kenbaar te maken. Verhuurder beoordeelt in alle redelijkheid of het gebrek wordt hersteld.

Artikel 7. Aanwezigheid drugs of druggerelateerde zaken / boete
7.1 Het aanwezig zijn en al dan niet in gebruik hebben van apparatuur of benodigdheden in het gehuurde ten behoeve van het gebruik en/of kweek en/of handel in drugs (harddrugs of softdrugs, inclusief cannabis/wiet/hennep) en aanverwante activiteiten leidt tot onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst.

7.2 Indien een situatie als beschreven in artikel 7.1 zich voordoet, komt alle schade voortvloeiend uit deze activiteiten ten laste van huurder en wordt dit op eerste verzoek van verhuurder door huurder voldaan.

7.3 Indien een situatie als beschreven in artikel 7.1 zich voordoet, is huurder zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring c.q. ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan verhuurder van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro).

Artikel 8. Afstaan gehuurde aan derde / boete
8.1 Indien verhuurder constateert dat er sprake is van het geheel of gedeeltelijk afstaan van het gehuurde aan een derde in huur, onderhuur of gebruik, is huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,– (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro).

Artikel 9. Oplevering bij beëindiging huurovereenkomst door opzegging
9.1 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde volledig ontruimd, bezemschoon en in goede staat van onderhoud op te leveren. Huurder erkent door ondertekening van deze overeenkomst het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 10. Zaken in het gehuurde na beëindiging huurovereenkomst door ontbinding
10.1 In het geval de huurovereenkomst door de rechter is ontbonden of indien sprake is van ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 2.8 of artikel 7.1, heeft huurder een termijn van één maand, te rekenen vanaf de datum van de ontbinding, om zijn zaken uit het gehuurde te verwijderen. Huurder doet afstand van de zaken die na afloop van deze termijn nog in het gehuurde aanwezig zijn ten gunste van verhuurder.

10.2 Huurder stemt er mee in dat op verhuurder ten aanzien van de zaken in de situatie als genoemd in artikel 10.1 geen bewaarplicht rust. Deze zaken kunnen door verhuurder, naar verhuurders inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder worden verwijderd, verkocht en/of vernietigd.

Bijlagen
De volgende bijlagen zijn bij deze huurovereenkomst gevoegd:
– Bijlage 1 – doorlopende SEPA incassomachtiging.
– Bijlage 2 – eerste verhuurnota.