Algemene huurvoorwaarden

Artikel 1.

Het gehuurde.Verhuurder verhuurt aan huurder, die in huur aanneemt de opslagruimte te …….., gelegen aan de ……….. links naast huisnummer …….., genummerd …, aan partijen volkomen bekend.

Artikel 2.

Huurperiode

2.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van minimaal 12 kalendermaanden, ingaande op …….. en eindigende op …….. .

2.2 Gedurende de in 2.1 genoemde periode kunnen partijen de overeenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen.

2.3 Voor beëindiging van de overeenkomst bij afloop van de in 2.1 genoemde periode is opzegging overeenkomstig 2.5 nodig.

2.4 Als de in 2.1 genoemde periode verstrijkt zonder opzegging overeenkomstig 2.5, loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. In dit laatste geval dient de beëindiging eveneens door opzegging overeenkomstig 2.5 plaats te vinden.

2.5 Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden bij aangetekende brief voor de eerste dag van een kalendermaand, alsmede met inachtneming van een termijn van ten minste twee kalendermaanden.

Artikel 3. Huurprijs.De huurprijs bedraagt € …….. per jaar, (zegge……..) bij vooruitbetaling zonder korting, verrekening of compensatie te voldoen in maandelijkse termijnen van € ………

Artikel 4.

Betaling huurpenningen.Alle betalingen moeten geschieden in Nederlandse Courant aan de verhuurder of de beheerder te voldoen op de eerste van elke maand op een door verhuurder te bepalen wijze van betaling.Overeengekomen wordt dat huurder de betaling via een machtiging zal verrichten.

Artikel 5.

Te verzuim zijn.Huurder is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn. Voor elk geval, dat huurder inverzuim is, is hij van rechtswege € 2,50 per maand verschuldigd over de verschuldigde hoofdsom vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening van de hoofdsom.Hierbij wordt een gedeelte van een maand als een volle maand aangemerkt

Artikel 6.

Gebruik van het gehuurde.De opslagruimte is bestemd om uitsluitend te worden gebruikt voor particuliere doeleinden zoals bijvoorbeeld opslag van (tuin)gereedschappen, (tuin)meubilair, een personenauto, rijwielen en motorfietsen, etc.Huurder dient het gehuurde te gebruiken overeenkomstig deze bestemming met inachtneming van bestaande zakelijke rechten en van overheidswege gestelde of nog te stellen eisen.Het is huurder niet toegestaan:a. het gehuurde geheel of gedeeltelijk in huur of gebruik af te staan;b. het dak van het gehuurde te betreden of te gebruiken;c. in het gehuurde te roken of open vuur te gebruiken;d. brandbare en/of vluchtige materialen in de ruimste zin des woords in het gehuurde op te slaan;e. op of aan het gehuurde reclame in welke vorm dan ook, voor zich of voor een derden aan te brengen of doen aanbrengen;f. aan omwonenden en gebruikers van andere opslagruimte overlast of hinder te veroorzaken;g. indien in het gehuurde een aansluiting voor elektriciteit aanwezig is, elektriciteit te gebruiken voor andere dan verlichtingsdoeleinden;h. het gehuurde, het terrein en de toegangswegen voor verkoop-, fabricage-, montage-, of reparatiewerkzaamheden te gebruiken;i. in het algemeen aan, op of in het gehuurde en al wat daartoe behoort iets te veranderen, te verwijderen of aan te brengen;j. auto’s, caravans of andere voertuigen op de bij de boxen gelegen terreinen en de toegangswegen te stallen of te doen stallen;k. vracht- of bestelauto’s naar het gehuurde te rijden of te laten rijden.Voorts dient de huurder al datgene na te laten waardoor schade ontstaat of kan ontstaan aan de opslagruimte danwel gevaar oplevert of kan opleveren voor de opslagruimte.

Artikel 7.

Gebreken van het gehuurde.Verhuurder is niet aansprakelijk, noch gehouden tot enige vergoeding of schadeloosstelling, voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde, alsmede van enige schade door storm, vorst, sneeuw- of regenval of welke oorzaak dan ook.

Artikel 8.

Gebreken ten laste van huurder.De huurder is aansprakelijk voor alle schade, gedurende de huurtijd aan het gehuurde toegebracht.Hij is verplicht de deuren met de nodige zorg te gebruiken, te sluiten en te onderhouden en er op toe te zien, dat kozijnen en dorpels, alsmede de vloer niet beschadigd worden.

Artikel 9.

Huurprijsaanpassing.Indien de Overheid na de datum van ingang van deze overeenkomst een huurprijsverhoging toestaat, wordt de huurprijs verhoogd met het wettelijke toelaatbare bedrag, ingaande op het daarvoor bepaalde tijdstip.Indien de huurverhoging afhankelijk wordt gesteld van een tussen huurder en verhuurder te treffen overeenkomst, komen partijen reeds nu voor alsdan overeen, dat met ingang van het tijdstip, waarop dit door de Overheid is toegestaan, de huur met het volle door de Overheid geoorloofde bedrag zal worden verhoogd.Indien de huurprijzen door de Overheid worden vrijgelaten, zal de overeenkomst zijn ontbonden op het tijdstip, waarop de huurprijzen vrij zullen zijn, tenzij voordien tussen partijen overeenstemming is bereikt omtrent voortzetting van de huur op alsdan gestelde voorwaarden.

Artikel 10. Water- en elektriciteitsgebruik.Alle eventuele kosten van water- en elektriciteitsgebruik, meterhuur en dergelijke zijn op de gebruikelijke wijze voor rekening van huurder evenals de kosten die op deze overeenkomst vallen.

Artikel 11. Einde van de huur.Bij het eindigen van de huur en de ontruiming van het gehuurde moet de huurder het gehuurde volledig ontruimd, bezemschoon en in goede staat van onderhoud opleveren.Huurder erkent het gehuurde in goede staat te hebben aanvaard.

Artikel 12. Adreswijziging.Huurder zal bij een wijziging van zijn adres verhuurder hiervan binnen 8 dagen bij aangetekende brief in kennis stellen.De kosten voortvloeiende uit een foutief adres komen geheel voor rekening van huurder.

Artikel 13. Overige Kosten.Alle kosten voor het treffen van rechtsmaatregelen door de verhuurder, ook die van rechtsbijstand, komen ten laste van huurder, alsmede kosten welke door verhuurder gemaakt zijn ter incasso van achterstallige huurpenningen en andere bedragen die ten laste van huurder komen en die in verband staan met deze huurovereenkomst.

Artikel 14. Overige bepalingen.Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken gelden ten aanzien van deze huur en verhuur de bepalingen der wet.Bijzondere bepalingen.De door u verstrekte gegevens worden door ons geregistreerd en vallen onder de wet persoonsregistraties.